Bitelevision “Незрящите хора в България и препятствието агресивна градска среда” 17.12.2015

http://www.bitelevision.com/nezryashtite-hora-v-balgariya-i-prepyatstvieto-agresivna-gradska-sreda/