Проект “Подкрепа за устойчив бизнес по ОПРЧР

Фондация Очи на четири лапи спечели проект по ОПРЧР с договор №BG05M9OP001-1.054-0173-C01„Подкрепа за устойчив бизнес“.

Проектът е на стойност 4945 лв., от които 4203,25 от ЕСФ и 741,75 лв. национално съфинансиране. Периодът за изпълнение на дейностите е 12 месеца, считано 15.07.2021г.

лога ОПРЧР

ОПРЧР